CLB Nông dân Miền Nam

CLB sinh hoạt của anh chị em trồng rau, chăn rau và hái rau